دتکتور های خاص شرکت پیراپاد آپادانا شامل موارد زیر می باشد: