سیستم های اطفا حریق

سیستم های اطفا حریق شرکت پیراپاد آپادانا شامل موارد زیر می باشد: