مقالات

در زمانه ای که ما بسر می بریم زندگی انسان ها با انواع مختلف مواد شیمیایی بدست آمده بصورت طبیعی ومصنوعی نظیر نفت – گاز-انرژی الکتریسیته-مواد رادیواکتیو ودیگر مواد شیمیایی در دسترس خطر ناک آمیخته شده است

که در نتیجه آن احتمال بروز آتش سوزی و انفجار افزایش یافته است دانش بشری با تلاش پیگیر ومستمر سال های متمادی و از دیر باز در صدددستیابی به راه ها و روش های علمی و البته عملی برای کشف به موقع وخنثی نمودن حریق وحوادث ناشی آن بوده است از این رو پیشگیری از خطر حریق به صورت یک موضوع حیاتی اقتصادی ، اجتماعی مطرح گردید که باید ایجاد آزمایشگاههای مجهز از طرفی تاسیس مراکز آموزشی از سطح آموزش مردمی و هماهنگی توسط رسانه های جمعی تا آموزشگاهها ودانشکده جهت تربیت نیروهای متخصص و ورزیده برای آمادگی و مقابله با خطرات اقدام نمود.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

                   

مدار سیستم هشدار یا اعلام حریق براساس مقاومت گرمایی است . مقاومت گرمایی چیست؟
مقاومت گرمایی چیزی نیست جز یک مقاومت متغیر که با تغییرات دمایی تغییر میکند.

تشخیص آتش با مدار هشدار کم هزینه امکان پذیر است. چیدمان ساده از مقاومت گرمایی استفاده میکند که حساس به دماست(حضور آتش) و یک سیگنال خطر به ما هشدار میدهد. این سیستم برای امنیت منازل مناسب است. همچنین دانش آموزان دبیرستانی میتوانند مدار تشخیص آتش را به عنوان پروژ علومشان طراحی کنند.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,